Tính toán lượng sơn

Chú thích: Sử dụng dấu "." để phân biệt hàng thập phân

Diện tích các bức tường

+ Thêm bức tường

Trần nhà (Nếu có)
Trừ diện tích không sơn (Cửa sổ, cửa chính...)

+ Thêm khu vực

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 02513514678